ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
ASHLEY V. 5'10" Size:4 Bust: 34B Waist: 25 Hips: 35 Shoe:9 Hair:Red Eyes: Brown
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040