FRANCKY 5'11" Suit: 40R Shirt:16-32 Waist: 31 Inseam: 32 Shoe: 10 Hair: Salt & Pepper Eyes: Green
FRANCKY 5'11" Suit: 40R Shirt:16-32 Waist: 31 Inseam: 32 Shoe: 10 Hair: Salt & Pepper Eyes: Green
FRANCKY 5'11" Suit: 40R Shirt:16-32 Waist: 31 Inseam: 32 Shoe: 10 Hair: Salt & Pepper Eyes: Green
FRANCKY 5'11" Suit: 40R Shirt:16-32 Waist: 31 Inseam: 32 Shoe: 10 Hair: Salt & Pepper Eyes: Green
FRANCKY 5'11" Suit: 40R Shirt:16-32 Waist: 31 Inseam: 32 Shoe: 10 Hair: Salt & Pepper Eyes: Green
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040