HALEY R. -- D.O.B. 2001 -- Hair: Blonde -- Eyes: Brown
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040