JAMIE BANKER 5'4" Size: 2-4 Bust: 34C Waist: 24 Hips: 34 Shoe: 8 Hair: Light Brown Eyes: Green
JAMIE BANKER 5'4" Size: 2 -4 Bust: 34C Waist: 24 Hips: 34 Shoe: 8 Hair: Light Brown Eyes: Green
JAMIE BANKER 5'4" Size: 2-4 Bust: 34C Waist: 24 Hips: 34 Shoe: 8 Hair: Light Brown Eyes: Green
JAMIE BANKER 5'4" Size: 2-4 Bust: 34C Waist: 24 Hips: 34 Shoe: 8 Hair: Light Brown Eyes: Green
JAMIE BANKER 5'4" Size: 2-4 Bust: 34C Waist: 24 Hips: 34 Shoe: 8 Hair: Light Brown Eyes: Green
JAMIE BANKER 5'4" Size: 2-4 Bust: 34C Waist: 24 Hips: 34 Shoe: 8 Hair: Light Brown Eyes: Green
JAMIE BANKER 5'4" Size: 2-4 Bust: 34C Waist: 24 Hips: 34 Shoe: 8 Hair: Light Brown Eyes: Green
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040