JAY HOYT 5'10" Suit:40R Shirt: 15.5-32/33 Waist: 33 Inseam: 30 Shoe: 8.5 Hair: Salt & Pepper Eyes: Blue
JAY HOYT 5'10" Suit:40R Shirt: 15.5-32/33 Waist: 33 Inseam: 30 Shoe: 8.5 Hair: Salt & Pepper Eyes: Blue
JAY HOYT 5'10" Suit:40R Shirt: 15.5-32/33 Waist: 33 Inseam: 30 Shoe: 8.5 Hair: Salt & Pepper Eyes: Blue
JAY HOYT 5'10" Suit:40R Shirt: 15.5-32/33 Waist: 33 Inseam: 30 Shoe: 8.5 Hair: Salt & Pepper Eyes: Blue
JAY HOYT 5'10" Suit:40R Shirt: 15.5-32/33 Waist: 33 Inseam: 30 Shoe: 8.5 Hair: Salt & Pepper Eyes: Blue
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040