JIM FORSHA 5'11" Suit: 40R Shirt: 15.5-34 Waist: 32/33 Inseam: 31.5 Shoe: 9.5 Hair: Brown/Gray Eyes: Green
JIM FORSHA 5'11" Suit: 40R Shirt: 15.5-34 Waist: 32/33 Inseam: 31.5 Shoe: 9.5 Hair: Brown/Gray Eyes: Green
JIM FORSHA 5'11" Suit: 40R Shirt: 15.5-34 Waist: 32/33 Inseam: 31.5 Shoe: 9.5 Hair: Brown/Gray Eyes: Green
JIM FORSHA 5'11" Suit: 40R Shirt: 15.5-34 Waist: 32/33 Inseam: 31.5 Shoe: 9.5 Hair: Brown/Gray Eyes: Green
JIM FORSHA 5'11" Suit: 40R Shirt: 15.5-34 Waist: 32/33 Inseam: 31.5 Shoe: 9.5 Hair: Brown/Gray Eyes: Green
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040