JOY POLHEMUS 5'9: Size: 10 Bust: 38C Waist: 30/31 Hip: 40 Hair: Blonde Eyes: Hazel Shoe: 11
JOY POLHEMUS 5'9: Size: 10 Bust: 38C Waist: 30/31 Hip: 40 Hair: Blonde Eyes: Hazel Shoe: 11
JOY POLHEMUS 5'9: Size: 10 Bust: 38C Waist: 30/31 Hip: 40 Hair: Blonde Eyes: Hazel Shoe: 11
JOY POLHEMUS 5'9: Size: 10 Bust: 38C Waist: 30/31 Hip: 40 Hair: Blonde Eyes: Hazel Shoe: 11
JOY POLHEMUS 5'9: Size: 10 Bust: 38C Waist: 30/31 Hip: 40 Hair: Blonde Eyes: Hazel Shoe: 11
JOY POLHEMUS 5'9: Size: 10 Bust: 38C Waist: 30/31 Hip: 40 Hair: Blonde Eyes: Hazel Shoe: 11
JOY POLHEMUS 5'9: Size: 10 Bust: 38C Waist: 30/31 Hip: 40 Hair: Blonde Eyes: Hazel Shoe: 11
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040