KARA C. -- D.O.B. 1998 -- Hair: Blonde -- Eyes: Blue
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040