OLIVIA M. -- D.O.B. 1996 -- Hair: Brown -- Eyes: Hazel
 

P.O. Box 367 
Ringwood NJ 07456  973.248.8040